Aller au contenu principal

Triển lãm hình ảnh của Mathilde Tuyết Trần tại Pháp

25. avril 2013
Triển lãm hình ảnh trích từ hồi ký du lịch "Từ Lũng Cú đến Đất Mũi" của Mathilde Tuyết Trần tại Pháp, từ 04.04 - 04.06.2013


Triển lãm hình ảnh trích từ hồi ký du lịch « Từ Lũng Cú đến Đất Mũi » của Mathilde Tuyết Trần tại Pháp, từ 04.04 – 04.06.2013 – Với sự trợ giúp của Conseil Général de l’OISE et la Maison à Ressons-sur-Matz

Bài viết tiếng Việt:

https://mttuyet.wordpress.com/2013/04/02/trien-lam-hinh-anh-trich-tu-tac-pham-tu-lung-cu-den-dat-mui-tai-phap-tu-09-04-den-08-06-2013/

Bài viết tiếng Pháp:

https://mttuyet.wordpress.com/2013/04/02/exposition-des-photos-issues-du-livre-viet-nam-du-nord-au-sud-de-lung-cu-a-dat-mui-de-09-04-au-08-06-2013/

(Ngày tháng triển lãm đã dự tính bị xê xích ngoài ý muốn của tác giả.)

Commentaires fermés